start_art_workshop_drawing_studio.png

Guma Illustration

#菇獁合作繪系列

―――――☼―――――

想當年一直畫畫都係孤軍奮戰.

周圍睇Tutorial睇下大神作品

一直練習練習

成日會遇到好多困難阻礙

而自學有個好大既問題

就係好多時睇唔到自己既作品有咩問題!

直至到識左陳生

就開始成日都比佢改改改話話話

雖然好難聽 但有個人係到指導係慳番好多時間~

好不幸地陳生已經成為我既所有物

如果你地有需要既可以搵下

@start.art.workshop

睇下佢點幫到你啦!

―――――☼―――――

#852#hongkong#HKIG#插畫#插圖#畫#畫畫#日常#情侶#香港插畫